قیمت کیوی خونی 1401 به رقم باور نکردنی رسید

پلاکت ها در ایجاد بیماری آترواسکلروتیک نقش دارند و کاهش فعالیت پلاکتی باعث کاهش بروز و شدت بیماری قلبی عروقی می شود. مصرف کیوی به عنوان یک پیشگیری کننده در بیماری های قلبی عروقی (CVD) مفید است.

عصاره کیوی خونی 1401 همچنین فعالیت ضد پلاکتی را در شرایط in vitro و ex vivo نشان داده است. مصرف کیوی پاسخ تجمع پلاکتی به کلاژن و ADP را کاهش می دهد، اما ماهیت ترکیبات مسئول هنوز مشخص نشده است.

مصرف میوه کیوی ممکن است برای سیستم قلبی عروقی مفید باشد. اصلاح سبک زندگی برای کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مانند فشار خون (BP) و سیگار کشیدن مورد تاکید قرار گرفته است.

میوه ها و سبزیجات ممکن است این عوامل خطر را تغییر دهند. هدف اصلی این کارآزمایی تصادفی شده و کنترل شده بررسی اثرات کیوی و  یک رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان در مقایسه با (3) یک گروه کنترل بر BP و تجمع پلاکتی (یعنی تجمع پلاکتی در خون کامل) بود.

پس از 8 هفته در مردان سیگاری (سن 44 تا 74 سال، 102 نفر). گروه کیوی روزانه 3 میوه کیوی دریافت کرد، در حالی که گروه رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ترکیبی جامع از غذاهای غنی از آنتی اکسیدان را دریافت کردند.

در گروه کیوی، کاهش 10 میلی‌متر جیوه در فشار خون سیستولیک و 9 میلی‌متر جیوه در فشار خون دیاستولیک مشاهده شد (019/0=P و 016/0=P (تغییر از سطح پایه در گروه کیوی در مقایسه با تغییر از سطح پایه در گروه کنترل).

در گروه رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان، کاهش 10 میلی‌متر جیوه در فشار خون سیستولیک در میان افراد مبتلا به فشار خون بالا مشاهده شد. علاوه بر این، کاهش 15 درصدی در تجمع پلاکتی و کاهش 11 درصدی در فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین در گروه کیوی مشاهده شد.

هیچ اثری بر روی این پارامترها در گروه رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان مشاهده نشد. این مطالعه نشان می دهد که مصرف کیوی ممکن است اثرات مفیدی بر فشار خون و تجمع پلاکتی در مردان سیگاری داشته باشد.